Valitut rajaukset: Liiketoiminta Poista rajaukset
TK00FT61-3001
Tuula-Maria Rintala, yliopettaja p. 050 311 9703 | tuula-maria.rintala@tuni.fi
TK00GB58-3001
Vastuuopettaja Tuula-Maria Rintala
TK00GF10-3001
Pakollinen kirjallisuus: Gielen, SC., Dekker, J., Francke, AL., Mistiaen, P & Kroezen, M. 2014. The effects of nurse prescribing: A system- atic review. International Journal of Nursing Studies 51(7), 1048–1061. 14 s https://www.sciencedirect.com/sci- ence/article/abs/pii/S0020748913003714?via%3Dihub Graham-Clarke, E., Rushton, A., Noblet, T., & Marriott, J. 2018. Facilitators and barriers to non-medical prescrib- ing - A systematic review and thematic synthesis. PLoS One 13(4), e0196471. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5927440/ Lait, asetukset, säädökset ja ohjeet liittyen sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen tehtävään (Ks. viimeisin Valtakunnallinen kirjallinen koe Ohje.) Sosiaali- ja terveysministeriö. 2022:2. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022- 2026. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han- dle/10024/163858/STM_2022_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y Laukkanen E. & Ruokoniemi P. 2021. Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. So- siaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162847 Maier, C. 2019. Nurse Prescribing of medicines in 13 European countries. Human Resources for Health 17, 95 https://doi.org/10.1186/s12960-019-0429-6 Schepel, L. & Kuitunen, S. 2020. Lääkitysturvallisuus sairaalassa. Lääketieteellinen aikakauskirja DUODECIM 136(2), 212-22. https://www.duodecimlehti.fi/duo15348 Wilson, DM., Murphy, J., Nam, MA., Fahy, A., & Tella, S. 2018. Nurse and midwifery prescribing in Ireland: a scope-of-practice development for worldwide consideration. Nursing and Health Sciences 20, 264–70. https://doi.org/10.1111/ nhs.1240 Weeks, G., George, J., Maclure, C. & Stewart, D. 2016. Non-medical prescribing versus medical prescribing for acute and chronic disease management in primary and secondary care. Cochrane Database Systematic Reviews 22;11:CD011227. 32 s. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6464275/
TK00GF11-3001
Pakollinen kirjallisuus: Bickley, L ., Szilagyi, P. Hoffman, R. & Soriano, R.P. (edit). 2021. Bates`Guide to Physical Examination and History Taking. 13th ed. Lippincott Connect. Holopainen, A., Junttila, K., Jylhä, V., Korhonen, A., Seppänen, S. 2013. Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. Hel- sinki, Fioca. Kappale 3, sivut 79-117. 38 s. Hannuksela, M., Peltonen, S., Reunala, T. & Suhonen R. (toim.) 2011. Ihotaudit. Kustannus Oy Duodecim. 2., 596 s (kuvia 420 s) http://www.oppiportti.fi/op/opk04555 Korhonen, P., Mustajoki, S. & Salonen, T. (toim.) 2020. Potilaan tutkiminen. 15. uudistettu painos. Duodecim, s. 320 https://www.oppiportti.fi/op/opk04639 Renko M & Keinänen-Kiukaanniemi S. 2019. Kuumeinen lapsi. Lääkärin käsikirja. Terveysportti. Kustannus Oy Duodecim. KÄYPÄHOITO-SUOSITUKSET: Vuosittain erikseen määriteltävät tehtäväkuvaan liittyvät suositukset. www.kaypahoito.fi n 400-500 s (Ks. viimeisin Valtakunnallinen kirjallinen koe Ohje.) Mikrobilääkesuositus. 2022. Lääkärin tietokanta. Terveysportti. Kustannus Oy Duodecim. 5 s Mäkelä, M., Keinänen-Kiukaanniemi, S., Korhonen, P., Kosunen, E., Mäntyselkä, P. & Salokekkilä. P. (toim.) 2020. Yleislääketieteen perusteet. Duodecim, Helsinki. Nuutinen, J.(toim.) 2012. Korva, nenä ja kurkkutaudit sekä foniatrian perusteet. Korvatieto Oy, soveltuvin osin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Infektiotaudit ja rokotukset aihesivusto https://thl.fi/fi/web/infektio- taudit-ja-rokotukset Raivio, M. & Hartikainen, S. 2020. Ikääntyneen lääkehoidon optimoitu lääkehoito perusterveydenhuollossa. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim; 136(13): 1590-7. Syväoja, P. & Äijälä, O. 2009. Hoidon tarpeen arviointi. Helsinki: Tammi (koko kirja) 248 s Vauhkonen, I. & Holmström, P. 2020. Sisätaudit. 5. painos. SanomaPro, Helsinki. Vänskä, K. 2012. Ohjauksen osaajat – miten he sen tekevät? Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 132. Sivut 13-36 ja 55-116. 84 s. Muu kirjallisuus Kosonen, A., Saikko, S., Alanen, P. & Jormakka, J. 2016. Oireista työdiagnoosiin. SanomaPro.
TK00GF13-3001
Pakollinen kirjallisuus: Opiskelija etsii uusinta omaan työhönsä liittyvää kirjallisuutta ja osoittaa siihen perehtyneisyytensä.